لیست مناقصات/مزایدات
شماره عنوان تاریخ نوع
1027 شرایط برگزاری تجدید مزایده حضوری فروش 5 راس گاوشیرده 1399/02/23مزایده