لیست مناقصات/مزایدات
شماره عنوان تاریخ نوع
1020 شرایط مزايده اجاره مکان کافه تریا 1397/11/01مزایده