لیست مناقصات/مزایدات
شماره عنوان تاریخ نوع
1025 مزایده اجاره مکان کافه تریا دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 1398/10/14مزایده