دانشکده علوم انسانی
  حقوق  
رديف نام ونام خانوادگي مقطع تحصيلي    مسؤولیت اجرایی در گروه مرتبه علمي پست الكترونيك
1 نادر پورارشد دكتري - استاديار naderpourarshad@gmail.com
2 عباس جزايري دكتري   مربي info@drjazaeri.com
3 مهدي دهشيري  دكتري مدير گروه
(كارشناسي)
مربي Dr.m.dehshiri@gmail.com
4 كبري سپهري دكتري - استاديار Kobra_sepehri@yahoo.com
5 خاطره شاهين فرد دانشجوي دكتري - مربي  
6 كريم  صالحي دكتري مدیر گروه دکتری حقوق استاديار k.salehi@ut.ac.ir
7 كامران قدوسي دكتري - استاديار ghodoosi@iaushk.ac.ir
8 علي ملك زاده دكتري - استاديار malekzadeh_ali@iaushk.ac.ir
9 بهروز  نوروزي كارشناسي ارشد - مربي  
10 مريم نقدي دورباطي دانشجوي دكتري - مربي naghdi@iaushk.ac.ir
 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .