شرایط مزايده اجاره مکان کافه تریا
عنوان شرایط مزايده اجاره مکان کافه تریا
متن از 97/11/01 لغايت 97/11/10
 
تاریخ 1397/11/01
نوع مزایده
پیوست ها
1020_001.jpg
 (304.68 KB)

1020_002.jpg
 (301.71 KB)

1020_003.jpg
 (260.09 KB)

1020_004.jpg
 (211.49 KB)